Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2014

johnnyyy
Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat.
— William Wharton "Al"
Reposted fromazalia azalia viacherrytomorrow cherrytomorrow
johnnyyy
8415 81d8
Care for a smoke?
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaxannabelle xannabelle
johnnyyy
8527 24ec
johnnyyy
0924 3375 500
johnnyyy
johnnyyy
8660 effe 500
Reposted frommisza misza viasann sann
johnnyyy
5534 5e05
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viacherrytomorrow cherrytomorrow
johnnyyy
Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć. Nawyk jest tym, co pozwala Ci wytrwać.
— Jim Rohn
johnnyyy
To era, w której mężczyzna nie powie, że przeprasza, że tęskni, że popełnił błąd. To era, w której mężczyzna wzdycha, wzrusza ramionami i mówi "trudno".
johnnyyy
3020 0c87 500
Reposted frompeper peper viacherrytomorrow cherrytomorrow
johnnyyy
6620 ca22
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viadashuri dashuri
johnnyyy
9663 21ed
Reposted fromskrzacik skrzacik viaover-land over-land
johnnyyy
4516 dda1
Reposted fromkropq kropq viamyslodsiewnia myslodsiewnia
johnnyyy
5205 8767 500
Reposted fromstefanson stefanson viamyslodsiewnia myslodsiewnia
johnnyyy
2372 0f83
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viasann sann
1502 4f6f 500
Reposted fromjustadream justadream viamyslodsiewnia myslodsiewnia
johnnyyy
2475 28c3
johnnyyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl